Watashi no Papa ga Chikyû wo Mamoru

ED

INFORMATIONS

Duration 1m 0s
Creation date 2019-9-11
Modication date 2019-9-11
Karaoke ID (KID) : 1e445b6a-e919-4d80-8cec-00422a405ecc
Display the lyrics
13

12

11

10

9

8

7

6

diê
5

diê
4

diê
3

diê
2

diê
1

diê
14

100
PERFECT\N COMBO x1
diê

0
PERFECT\N COMBO x0


diê
15

400
PERFECT\N COMBO x2
diê

200
PERFECT\N COMBO x1


diê
diê
900
PERFECT\N COMBO x3
diê

600
PERFECT\N COMBO x2


diê
16

1600
PERFECT\N COMBO x4
diê

1200
PERFECT\N COMBO x3


diê
diê
17

2500
PERFECT\N COMBO x5
diê

2000
PERFECT\N COMBO x4


diê
diê
18

3600
PERFECT\N COMBO x6
diê

3000
PERFECT\N COMBO x5


diê
diê
19

diê
4900
PERFECT\N COMBO x7
diê

4200
PERFECT\N COMBO x6


diê
diê
20

6400
PERFECT\N COMBO x8
diê

5600
PERFECT\N COMBO x7


diê
21

diê
22

8100
PERFECT\N COMBO x9
diê

7200
PERFECT\N COMBO x8


diê
diê
23

10000
PERFECT\N COMBO x10
diê

9000
PERFECT\N COMBO x9


diê
diê
24

12100
PERFECT\N COMBO x11
diê

11000
PERFECT\N COMBO x10


diê
diê
25

14400
PERFECT\N COMBO x12
diê

13200
PERFECT\N COMBO x11


diê
16900
PERFECT\N COMBO x13
diê

15600
PERFECT\N COMBO x12


diê

26

19600
PERFECT\N COMBO x14
diê

18200
PERFECT\N COMBO x13


diê
diê
27

22500
PERFECT\N COMBO x15
diê

21000
PERFECT\N COMBO x14


diê
diê
28

diê
25600
PERFECT\N COMBO x16
diê

24000
PERFECT\N COMBO x15


diê
diê
29

28900
PERFECT\N COMBO x17
diê

27200
PERFECT\N COMBO x16


diê
diê
30

30600
MISS\N COMBO x0


30600
PERFECT\N COMBO x17


diê
diê
31

30700
PERFECT\N COMBO x1
diê

30600
PERFECT\N COMBO x0diê
31000
PERFECT\N COMBO x2
diê

30800
PERFECT\N COMBO x1


diê
diê
31500
PERFECT\N COMBO x3
diê

31200
PERFECT\N COMBO x2


diê
32200
PERFECT\N COMBO x4
diê

31800
PERFECT\N COMBO x3


diê
qiú


shôu
zài
33100
PERFECT\N COMBO x5
diê

32600
PERFECT\N COMBO x4


diê
34200
PERFECT\N COMBO x6
diê

33600
PERFECT\N COMBO x5


diê
1

35500
PERFECT\N COMBO x7
diê

34800
PERFECT\N COMBO x6


diê
2

3

37000
PERFECT\N COMBO x8
diê

36200
PERFECT\N COMBO x7


diê
4

38025
BAD\N COMBO x9
zài

37800
PERFECT\N COMBO x8


diê
5

38525
OK\N COMBO x10
shôu

zài
6

39350
GOOD\N COMBO x11


shôu
7

40250
GOOD\N COMBO x128

40575
BAD\N COMBO x13
qiú


diê
9

diê
10

diê
40575
PERFECT\N COMBO x13


qiú
diê
11

12

diê
13

diê
14

43275
PERFECT\N COMBO x14
diê

41875
PERFECT\N COMBO x13


diê
15

46175
PERFECT\N COMBO x15
diê

44675
PERFECT\N COMBO x14


diê
diê
49275
PERFECT\N COMBO x16
diê

47675
PERFECT\N COMBO x15


diê
16

52575
PERFECT\N COMBO x17
diê

50875
PERFECT\N COMBO x16


diê
diê
17

56075
PERFECT\N COMBO x18
diê

54275
PERFECT\N COMBO x17


diê
diê
18

59775
PERFECT\N COMBO x19
diê

57875
PERFECT\N COMBO x18


diê
diê
19

diê
63675
PERFECT\N COMBO x20
diê

61675
PERFECT\N COMBO x19


diê
diê
20

67775
PERFECT\N COMBO x21
diê

65675
PERFECT\N COMBO x20


diê
21

diê
22

72075
PERFECT\N COMBO x22
diê

69875
PERFECT\N COMBO x21


diê
diê
23

76575
PERFECT\N COMBO x23
diê

74275
PERFECT\N COMBO x22


diê
diê
24

81275
PERFECT\N COMBO x24
diê

78875
PERFECT\N COMBO x23


diê
diê
25

86175
PERFECT\N COMBO x25
diê

83675
PERFECT\N COMBO x24


diê
91275
PERFECT\N COMBO x26
diê

88675
PERFECT\N COMBO x25


diê
bèn
26

96575
PERFECT\N COMBO x27
diê

93875
PERFECT\N COMBO x26


diê
diê
27

102075
PERFECT\N COMBO x28
diê

99275
PERFECT\N COMBO x27


diê
diê
28

diê
107775
PERFECT\N COMBO x29
diê

104875
PERFECT\N COMBO x28


diê
diê
29

113675
PERFECT\N COMBO x30
diê

110675
PERFECT\N COMBO x29


diê
diê
30

116675
MISS\N COMBO x0
bèn

116675
PERFECT\N COMBO x30


diê
diê
31

116775
PERFECT\N COMBO x1
diê

116675
PERFECT\N COMBO x0


bèn
diê
117075
PERFECT\N COMBO x2
diê

116875
PERFECT\N COMBO x1


diê
diê
117575
PERFECT\N COMBO x3
diê

117275
PERFECT\N COMBO x2


diê
118275
PERFECT\N COMBO x4
diê

117875
PERFECT\N COMBO x3


diê
qiú


shôu
zài
119175
PERFECT\N COMBO x5
diê

118675
PERFECT\N COMBO x4


diê
120275
PERFECT\N COMBO x6
diê

119675
PERFECT\N COMBO x5


diê
1

121575
PERFECT\N COMBO x7
diê

120875
PERFECT\N COMBO x6


diê
2

3

123075
PERFECT\N COMBO x8
diê

122275
PERFECT\N COMBO x7


diê
4

124100
BAD\N COMBO x9
zài

123875
PERFECT\N COMBO x8


diê
5

124850
GOOD\N COMBO x10
shôu

zài
6

125675
GOOD\N COMBO x11


shôu
7

126275
OK\N COMBO x128

126925
OK\N COMBO x13
qiú9


10


126925
PERFECT\N COMBO x13


qiú

11

12


13


14

129625
PERFECT\N COMBO x14


128225
PERFECT\N COMBO x1315

132525
PERFECT\N COMBO x15


131025
PERFECT\N COMBO x14
135625
PERFECT\N COMBO x16


134025
PERFECT\N COMBO x1516

138925
PERFECT\N COMBO x17


137225
PERFECT\N COMBO x16
17

142425
PERFECT\N COMBO x18


140625
PERFECT\N COMBO x17
18

146125
PERFECT\N COMBO x19


144225
PERFECT\N COMBO x18
19


150025
PERFECT\N COMBO x20


148025
PERFECT\N COMBO x19
20

154125
PERFECT\N COMBO x21


152025
PERFECT\N COMBO x2021


22

158425
PERFECT\N COMBO x22


156225
PERFECT\N COMBO x21
23

162925
PERFECT\N COMBO x23


160625
PERFECT\N COMBO x22
24

167625
PERFECT\N COMBO x24


165225
PERFECT\N COMBO x23
25

172525
PERFECT\N COMBO x25


170025
PERFECT\N COMBO x24177625
PERFECT\N COMBO x26


175025
PERFECT\N COMBO x25
26

182925
PERFECT\N COMBO x27


180225
PERFECT\N COMBO x26
27

188425
PERFECT\N COMBO x28


185625
PERFECT\N COMBO x27
28


194125
PERFECT\N COMBO x29


191225
PERFECT\N COMBO x28
29

200025
PERFECT\N COMBO x30


197025
PERFECT\N COMBO x29
206125
PERFECT\N COMBO x31


203025
PERFECT\N COMBO x30
30

212425
PERFECT\N COMBO x32


209225
PERFECT\N COMBO x3131


32

218925
PERFECT\N COMBO x33


215625
PERFECT\N COMBO x32
225625
PERFECT\N COMBO x34


222225
PERFECT\N COMBO x3333

232525
PERFECT\N COMBO x35


229025
PERFECT\N COMBO x34
239625
PERFECT\N COMBO x36


236025
PERFECT\N COMBO x35
246925
PERFECT\N COMBO x37


243225
PERFECT\N COMBO x36
1

254425
PERFECT\N COMBO x38


250625
PERFECT\N COMBO x372

3

262125
PERFECT\N COMBO x39


258225
PERFECT\N COMBO x38
4


270025
PERFECT\N COMBO x40


266025
PERFECT\N COMBO x39
5

278125
PERFECT\N COMBO x41


274025
PERFECT\N COMBO x40
6

286425
PERFECT\N COMBO x42


282225
PERFECT\N COMBO x417

8

294925
PERFECT\N COMBO x43


290625
PERFECT\N COMBO x42
9

303625
PERFECT\N COMBO x44


299225
PERFECT\N COMBO x4310

312525
PERFECT\N COMBO x45


308025
PERFECT\N COMBO x44
11


321625
PERFECT\N COMBO x46


317025
PERFECT\N COMBO x45
12


13

321625
PERFECT\N COMBO x46
14

15

330925
PERFECT\N COMBO x47


326225
PERFECT\N COMBO x4616

340425
PERFECT\N COMBO x48


335625
PERFECT\N COMBO x47
17

350125
PERFECT\N COMBO x49


345225
PERFECT\N COMBO x48360025
PERFECT\N COMBO x50


355025
PERFECT\N COMBO x49
18


370125
PERFECT\N COMBO x51


365025
PERFECT\N COMBO x50
19

380425
PERFECT\N COMBO x52


375225
PERFECT\N COMBO x51
20

390925
PERFECT\N COMBO x53


385625
PERFECT\N COMBO x52
21

22

401625
PERFECT\N COMBO x54


396225
PERFECT\N COMBO x53
23


412525
PERFECT\N COMBO x55


407025
PERFECT\N COMBO x54
24

423625
PERFECT\N COMBO x56


418025
PERFECT\N COMBO x55434925
PERFECT\N COMBO x57


429225
PERFECT\N COMBO x56
25

446425
PERFECT\N COMBO x58


440625
PERFECT\N COMBO x57
26

458125
PERFECT\N COMBO x59


452225
PERFECT\N COMBO x58
27

470025
PERFECT\N COMBO x60


464025
PERFECT\N COMBO x59
482125
PERFECT\N COMBO x61


476025
PERFECT\N COMBO x6028

494425
PERFECT\N COMBO x62


488225
PERFECT\N COMBO x61
29


506925
PERFECT\N COMBO x63


500625
PERFECT\N COMBO x62
519625
PERFECT\N COMBO x64


513225
PERFECT\N COMBO x63
30

532525
PERFECT\N COMBO x65


526025
PERFECT\N COMBO x64
545625
PERFECT\N COMBO x66


539025
PERFECT\N COMBO x65
31

558925
PERFECT\N COMBO x67


552225
PERFECT\N COMBO x66
572425
PERFECT\N COMBO x68


565625
PERFECT\N COMBO x67586125
PERFECT\N COMBO x69


579225
PERFECT\N COMBO x68
600025
PERFECT\N COMBO x70


593025
PERFECT\N COMBO x69YOU
LOVE
I
614125
PERFECT\N COMBO x71


607025
PERFECT\N COMBO x701

628425
PERFECT\N COMBO x72


621225
PERFECT\N COMBO x71642925
PERFECT\N COMBO x73


635625
PERFECT\N COMBO x722

657625
PERFECT\N COMBO x74


650225
PERFECT\N COMBO x73666900
BAD\N COMBO x75
I

665025
PERFECT\N COMBO x743

672600
GOOD\N COMBO x76
LOVE

I
4

tiân
qíng
hòu

qián
xiàng
gân
yông
678375
GOOD\N COMBO x77
YOU

LOVE
5

6

693875
PERFECT\N COMBO x78
yông

686075
PERFECT\N COMBO x77


YOU
7

695850
BAD\N COMBO x79
gân

yông
8

697850
BAD\N COMBO x80
xiàng

gân
9

697850
MISS\N COMBO x0
qián

xiàng
10

697875
BAD\N COMBO x1


qián
11

697925
BAD\N COMBO x2
hòu


12

diân
diân

zôu
duô

wéi
697925
MISS\N COMBO x0
qíng

hòu
13

697950
BAD\N COMBO x1
tiân

qíng
697950
PERFECT\N COMBO x1


tiân
14

698150
OK\N COMBO x2
wéi

698050
PERFECT\N COMBO x1


15

698300
OK\N COMBO x3


wéi
698400
BAD\N COMBO x4
duô


1

698525
BAD\N COMBO x5
zôu

duô
2

698825
OK\N COMBO x6


zôu
3

4

5

699350
GOOD\N COMBO x7
diân


iàn
guàn
dôu
tiân
mêi
yàn
o
xià
ài
wên
699750
OK\N COMBO x8
diân

diân
6

7

699750
PERFECT\N COMBO x8


diân
8

701450
PERFECT\N COMBO x9
wên

700550
PERFECT\N COMBO x8


9

702200
GOOD\N COMBO x10
ài

wên
10

702475
BAD\N COMBO x11
xià

ài
11

702475
MISS\N COMBO x0
o

xià
12

702500
BAD\N COMBO x1
yàn

o
702600
OK\N COMBO x2
mêi

yàn
13

702750
OK\N COMBO x3
tiân

mêi
702750
MISS\N COMBO x0
dôu

tiân
biân
shên
zài
què
jiàn

kàn
14

702750
MISS\N COMBO x0
guàn

dôu
15

702800
OK\N COMBO x1
iàn

guàn
702800
PERFECT\N COMBO x1


iàn
703050
GOOD\N COMBO x2
kàn

702900
PERFECT\N COMBO x1


16

703125
BAD\N COMBO x3


kàn
17

703325
OK\N COMBO x4
jiàn


1

2

3

4

703450
BAD\N COMBO x5
què

jiàn
5

703600
BAD\N COMBO x6
zài

què
6

7

8

diê
9

703775
BAD\N COMBO x7
shên

zài
diê
10

diê
diê
11

12

704175
OK\N COMBO x8
biân

shên
diê
13

diê
14

705875
PERFECT\N COMBO x9
diê

704975
PERFECT\N COMBO x8


biân
diê
15

707775
PERFECT\N COMBO x10
diê

706775
PERFECT\N COMBO x9


diê
diê
16

709875
PERFECT\N COMBO x11
diê

708775
PERFECT\N COMBO x10


diê
712175
PERFECT\N COMBO x12
diê

710975
PERFECT\N COMBO x11


diê
diê
17

714675
PERFECT\N COMBO x13
diê

713375
PERFECT\N COMBO x12


diê
diê
18

717375
PERFECT\N COMBO x14
diê

715975
PERFECT\N COMBO x13


diê
diê
19

diê
720275
PERFECT\N COMBO x15
diê

718775
PERFECT\N COMBO x14


diê
diê
20

723375
PERFECT\N COMBO x16
diê

721775
PERFECT\N COMBO x15


diê
21

diê
22

726675
PERFECT\N COMBO x17
diê

724975
PERFECT\N COMBO x16


diê
diê
23

730175
PERFECT\N COMBO x18
diê

728375
PERFECT\N COMBO x17


diê
diê
24

733875
PERFECT\N COMBO x19
diê

731975
PERFECT\N COMBO x18


diê
diê
25

737775
PERFECT\N COMBO x20
diê

735775
PERFECT\N COMBO x19


diê
741875
PERFECT\N COMBO x21
diê

739775
PERFECT\N COMBO x20


diê

26

746175
PERFECT\N COMBO x22
diê

743975
PERFECT\N COMBO x21


diê
diê
27

750675
PERFECT\N COMBO x23
diê

748375
PERFECT\N COMBO x22


diê
diê
28

diê
755375
PERFECT\N COMBO x24
diê

752975
PERFECT\N COMBO x23


diê
diê
29

760275
PERFECT\N COMBO x25
diê

757775
PERFECT\N COMBO x24


diê
diê
30

763425
BAD\N COMBO x26


762775
PERFECT\N COMBO x25


diê
diê
31

768725
PERFECT\N COMBO x27
diê

766025
PERFECT\N COMBO x26diê
774225
PERFECT\N COMBO x28
diê

771425
PERFECT\N COMBO x27


diê
diê
779925
PERFECT\N COMBO x29
diê

777025
PERFECT\N COMBO x28


diê
785825
PERFECT\N COMBO x30
diê

782825
PERFECT\N COMBO x29


diê
qiú


shôu
zài
791925
PERFECT\N COMBO x31
diê

788825
PERFECT\N COMBO x30


diê
798225
PERFECT\N COMBO x32
diê

795025
PERFECT\N COMBO x31


diê
1

804725
PERFECT\N COMBO x33
diê

801425
PERFECT\N COMBO x32


diê
2

3

811425
PERFECT\N COMBO x34
diê

808025
PERFECT\N COMBO x33


diê
4

817450
GOOD\N COMBO x35
zài

814825
PERFECT\N COMBO x34


diê
5

820150
GOOD\N COMBO x36
shôu

zài
6

822925
GOOD\N COMBO x37


shôu
7

825775
GOOD\N COMBO x388

829675
PERFECT\N COMBO x39
qiú


diê
9

diê
10

diê
829675
PERFECT\N COMBO x39


qiú
diê
11

12

diê
13

diê
14

837575
PERFECT\N COMBO x40
diê

833575
PERFECT\N COMBO x39


diê
15

845675
PERFECT\N COMBO x41
diê

841575
PERFECT\N COMBO x40


diê
diê
853975
PERFECT\N COMBO x42
diê

849775
PERFECT\N COMBO x41


diê
16

862475
PERFECT\N COMBO x43
diê

858175
PERFECT\N COMBO x42


diê
diê
17

871175
PERFECT\N COMBO x44
diê

866775
PERFECT\N COMBO x43


diê
diê
18

880075
PERFECT\N COMBO x45
diê

875575
PERFECT\N COMBO x44


diê
diê
19

diê
889175
PERFECT\N COMBO x46
diê

884575
PERFECT\N COMBO x45


diê
diê
20

898475
PERFECT\N COMBO x47
diê

893775
PERFECT\N COMBO x46


diê
21

diê
22

907975
PERFECT\N COMBO x48
diê

903175
PERFECT\N COMBO x47


diê
diê
23

917675
PERFECT\N COMBO x49
diê

912775
PERFECT\N COMBO x48


diê
diê
24

927575
PERFECT\N COMBO x50
diê

922575
PERFECT\N COMBO x49


diê
diê
25

937675
PERFECT\N COMBO x51
diê

932575
PERFECT\N COMBO x50


diê
947975
PERFECT\N COMBO x52
diê

942775
PERFECT\N COMBO x51


diê
diê
26

958475
PERFECT\N COMBO x53
diê

953175
PERFECT\N COMBO x52


diê
diê
27

969175
PERFECT\N COMBO x54
diê

963775
PERFECT\N COMBO x53


diê
diê
28

diê
980075
PERFECT\N COMBO x55
diê

974575
PERFECT\N COMBO x54


diê
diê
29

991175
PERFECT\N COMBO x56
diê

985575
PERFECT\N COMBO x55


diê
diê
30

1002475
PERFECT\N COMBO x57
diê

996775
PERFECT\N COMBO x56


diê
diê
31

1013975
PERFECT\N COMBO x58
diê

1008175
PERFECT\N COMBO x57


diê
qiú


shôu
zài
diê

1025675
PERFECT\N COMBO x59
diê

1019775
PERFECT\N COMBO x58


diê
1037575
PERFECT\N COMBO x60
diê

1031575
PERFECT\N COMBO x59


diê
1049675
PERFECT\N COMBO x61
diê

1043575
PERFECT\N COMBO x60


diê
1061975
PERFECT\N COMBO x62
diê

1055775
PERFECT\N COMBO x61


diê
1074475
PERFECT\N COMBO x63
diê

1068175
PERFECT\N COMBO x62


diê
1

1080775
MISS\N COMBO x0


1080775
PERFECT\N COMBO x63


diê
2

1080875
PERFECT\N COMBO x1
diê


3

1080925
BAD\N COMBO x2
zài

diê
4

1081150
GOOD\N COMBO x3
shôu

zài
1081550
PERFECT\N COMBO x4


shôu
1082050
PERFECT\N COMBO x51082650
PERFECT\N COMBO x6
qiú


ba

ba

1

1082650
PERFECT\N COMBO x6


qiú
2

3

4

1083950
PERFECT\N COMBO x7


1083250
PERFECT\N COMBO x6


1084750
PERFECT\N COMBO x8
ba


1085650
PERFECT\N COMBO x9


ba
1086650
PERFECT\N COMBO x10
ba


qiú


shôu
1086650
PERFECT\N COMBO x10


ba
1088750
PERFECT\N COMBO x11
shôu

1087650
PERFECT\N COMBO x10


1089950
PERFECT\N COMBO x12


shôu
1091250
PERFECT\N COMBO x131092650
PERFECT\N COMBO x14
qiú


1092650
PERFECT\N COMBO x14


qiú
Kara File
Media File
Lyrics File

A PROBLEM?

A problem with this karaoke? Tell us:

Suggest an edit(lyrics, media and informations)